กำหนดการรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2562

รายละเอียด กำหนดการ
จำหน่ายใบสมัคร ชุดละ 100 บาท ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562 ถึง วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2562
สมัครผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562 ถึงวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 www.reg.bru.ac.th/registrar/apphome.asp
สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562 ถึง วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2562 สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 15) เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ภายในวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562
การสอบคัดเลือก-สอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562
ประกาศผลการสอบคัดเลือก ภายในวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562
รายงานตัว วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562

สาขาที่เปิดรับสมัคร  ประจำปีการศึกษา 2562

รายละเอียด ค่าใช้จ่ายในการสมัคร
ระดับปริญญาเอก
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ปร.ด.) 500 บาท
สาขาวิชาภาวะผู้นำเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ (ปร.ด.) 500 บาท
ระดับปริญญาโท
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ค.ม.) 300 บาท
สาขาวิชาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ (ค.ม.) 300 บาท
สาขาวิชาดนตรีศึกษา (ค.ม.) 300 บาท
สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา (ค.ม.) 300 บาท
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.ม.) 300 บาท
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (รป.ม.) 300 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (ทุกวันทำการ เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือวันหยุดของมหาวิทยาลัย)
หมายเลขโทรศัพท์ ติดต่อ 044 611221 ต่อ 7401 ,7402 โทรศัพท์มือถือ 086-4681656
หรือตรวจสอบข้อมูล/ข่าวสารที่ www.bru.ac.th / http://reg.bru.ac.th/registrar/apphome.asp